۳/۱۵/۱۳۹۰

anti-euphemism

خلاق بود.‏
اول می‌نوشت. بعد نتونست. داستاناش هیچ‌وقت به اون خوبی که می‌خواست، نمی‌شدن. قید‌شو زد.‏
داستان‌هایی که دوس داشت بنویسه رو، تو نَقْلِش از روزمره‌اش می‌ریخت و برای ما  تعریف میکرد.‏

برای همین ما در توصیفش می‌گفتیم آدم "خالی‌بند"یه!‏


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]