۵/۲۸/۱۳۸۸

.بیست,تمام
بیست و هشت مرداد هزار و سیصد و هشتاد و هشت

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

اشتراک در پست‌ها [Atom]